Funktionsnedsättning och mänskliga rättigheter

FN har tagit fram Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är en utveckling av FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Avsikten är att funktionshindrade ska kunna åtnjuta samma rättigheter som personer utan funktionshinder. Även om konventionen om mänskliga rättigheter avser alla människor, vilket inkluderar personer med funktionshinder, så blir funktionshindrade systematiskt diskriminerade. Som funktionshindrad har man haft svårt att delta i samhället på lika villkor. Även om de flesta länder ratificerat konventionen så finns det fortfarande stora brister.

Hur ser det ut i Sverige?

Sverige har arbetat på många olika sätt för att funktionshindrade ska ha samma möjligheter till att delta i samhället. Stort fokus har varit självbestämmanderätt och man har arbetat med att hinder i samhället som missgynnar funktionshindrade ska tas bort. Men Sverige har fått kritik av FN för att arbetet inte är tillräckligt när det kommer till mänskliga rättigheter och funktionshinder. Även i lagstiftningen som ska garantera delaktighet finns det brister. Ett exempel är bristen av textning under valrörelser. Det leder till att personer har svårt att bli upplysta och ha tillgång till information innan ett val. Sverige kritiseras också för att skolor haft möjligheten att neka att ta emot personer med funktionshinder genom att hänvisa till kostnader.

Hur ser det ut internationellt?

Minst 10 % av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Rätten till utbildning kränks i stor utsträckning. Det beräknas att endast 2 % av alla barn som har en funktionsnedsättning har tillgång till utbildning i utvecklingsländer. Det i sin tur leder till att det blir näst intill omöjligt att kunna bli självförsörjande som vuxen. Fortfarande förekommer det runt om i världen att funktionshindrade spärras in utan möjlighet att delta i samhället på något sätt. Mycket beror på att det finns stigma kring funktionshinder. Dessutom är det svårt att kartlägga funktionshindrades situation runt om i världen. Det kommer krävas ett enormt arbete världen över för att funktionshindrades mänskliga rättigheter ska respekteras.