Barns rättigheter

Barn har särskilda rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Denna konvention gäller i alla stater och länder som undertecknat den. Ett barn är en person under 18 år. Här kan du läsa mer om barns rättigheter samt vad du kan göra om något barn far illa.

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention, även omnämnd som konventionen om barnets rättigheter, är en internationell överenskommelse. Det är det mest omfattande juridiska dokumentet som berör barn. Barnkonventionen gäller i alla stater som skrivit under den. Idag är den ratificerad i 196 stater. USA är det enda land som inte har ratificerat konventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 och den 1 januari 2020 blir den lag i Sverige.

Övergripande för barnkonventionen är att barnets bästa alltid ska tillgodoses. Barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och har en rätt att föra sin egna talan. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som beskriver barns rättigheter i samhället och i familjen. Fyra av artiklarna beskriver de grundläggande principerna. Dessa är mycket viktiga eftersom de är vägledande hur resten av konventionen ska tolkas. Dessa är:

  • Alla barn har lika värde.
  • Barnets bästa ska komma i första hand.
  • Rätten till liv och utveckling.
  • Respekt för barnets åsikter.

Samhällets ansvar

Samhället har ett stort ansvar att barnkonventionen och lagstiftningen gällande barns rättigheter efterföljs. Socialnämnden och socialtjänsten är de myndigheter som har ansvar för att omsorg av barn respektive kommun. Om föräldrarna inte kan ta hand om sitt barn är det samhällets ansvar att ge den hjälp som behövs.

Detta bör du göra om ett barn far illa

Om du ser eller misstänker att ett barn far illa är det viktigt att agera. Det är olagligt att utsätta barn för kränkande behandling eller för någon form av våld. Detta har varit förbjudet i Sverige sedan 1979 och är straffbart. Kontakta socialtjänsten vid oro. Ju förr de kan ingripa desto bättre. Därför är det viktigt att agera i tid. Vid akut oro bör du kontakta 112.